A bucia

è na cosa strana

se le sai raccontà

è vera

infondo a gente

nun vò sentì

a verità.

A verità è scomoda

te costringe a pensà

se pensi te spappoli

er cervello

te stanchi

te stressi.

Na bucia

è come n’aspirina

te fa vive sereno

e tiri a campà.

Giuseppe Latte